English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

To już trzynaście lat...


Utworzona w roku 1994 z inicjatywy Księdza Biskupa Jana Wieczorka, KANA nieprzerwanie realizuje swoją misję, jaką jest edukacja zmierzająca do rozwoju zawodowego, intelektualnego i duchowego młodego pokolenia.. Pierwszym darczyńcą KANY był Renovabis.

Z rozmaitych form edukacji i doskonalenia zawodowego skorzystało do tej pory ponad 10 000 osób. KANA wciąż nie ustaje w staraniach o możliwość realizowania nowych projektów pomagających młodym ludziom odnaleźć swe miejsce na współczesnym rynku pracy.

Spośród działań i projektów zrealizowanych w ciągu 13 lat działalności warto przypomnieć:

  • Bezpłatne szkolenia komputerowe i językowe (jęz. angielski i niemiecki), na różnych poziomach zaawansowania, dla młodzieży wywodzącej się z rodzin o niskich dochodach oraz młodzieży bezrobotnej;
  • Pracownię Profilaktyki Uzależnień, oferującą specjalistyczną pomoc młodzieży zagrożonej uzależnieniami;
  • Tydzień Ziemi – największą imprezę ekologiczną na Śląsku, organizowaną wspólnie z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;
  • Warsztaty Teatralno-Muzyczne, w ramach których uzdolniona muzycznie i aktorsko młodzież współtworzyła musicale oparte na motywach biblijnych: „Jonasz”, „Tobiasz”, „Pieśń nad Pieśniami” i inne;
  • Zaawansowane szkolenie doskonalenia zawodowego – „Multimedia w dydaktyce”, organizowane dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych we współpracy z firmą Siemens;
  • Projekt „Teach-IT.net” – ponadnarodowe przedsięwzięcie polegające na stworzeniu innowacyjnego systemu doskonalenia nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej (program Leonardo da Vinci). Na bazie metodologii wypracowanej w ramach tego projektu kaskadowo powstawały liczne projekty kierowane do różnych grup odbiorców, jak np. „Teach-IT.net na Śląsku”, „Teach-IT.net na Ukrainie”, „Femina-Net”, i inne;
  • Projekt „InterEOL – Edukacja Interkulturowa Online” (program Socrates-Comenius), który poprzez naukę konstruowania WebQuestów przygotowuje nauczycieli i uczniów do dialogu i współdziałania w kształtowaniu Europy różnych kultur.

W ciągu trzynastu lat działania KANA nawiązała współpracę z organizacjami i instytucjami edukacyjnymi w Polsce i Europie (CJD - Niemcy, Uniwersytet Tampere – Finlandia, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera, i wiele innych), ośrodkami metodycznymi a także regionalnymi i globalnymi firmami. KANA posiada tytuł „Regionalnego Centrum Innowacji Microsoft”.

W przyszły poniedziałek 12 marca 2007, w dniu 13-tej rocznicy poświęcenia KANY przez Księdza Biskupa Jana Wieczorka, o godzinie 8.00 w Katedrze pw. śś. Piotra i Pawła w Gliwicach zostanie odprawiona Msza św. w intencji pracowników i dobroczyńców KANY. Zapraszamy serdecznie do udziału w tej Mszy św..

05.03.2007

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt