English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Zapytanie ofertowe nr 05/PO

W związku z realizowanym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera projektem „Kształcenie Pełne Wyobraźni - KPW” („Projekt”) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia; priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa dofinansowania nr UDA-POKL.03.03.04-00-084/12-00), zapraszamy do złożenia oferty na: opracowanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych (scenariuszy lekcyjnych i scenariuszy wycieczek badawczych wraz z pakietami materiałów dydaktycznych) na potrzeby nauczania bloku tematycznego przyroda w klasie II i III szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z założeniami programu nauczania oraz przekazania praw autorskich ww. dzieł.

Szczegóły Zapytania Ofertowego nr 05/PO do pobrania na: http://www.wse.krakow.pl/pl/CENTRUM_ROZWOJU_STRATEGICZNEGO/aktualnosci/art,2903,zapytanie_ofertowe_z_dnia_2_stycznia_213_r.html

02.01.2013

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt