English version
Wersja do druku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

Nowy projekt w KANIE Gliwice

KANA Gliwice rozpoczyna realizację projektu „Kształcenie Pełne Wyobraźni”, zatwierdzonego do realizacji w ramach Konkursu 2/POKL/3.3.4/2011, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera (Kraków) – www.wse.krakow.pl.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w liceach ogólnokształcących województw: małopolskiego i śląskiego poprzez wdrożenie 2 innowacyjnych programów nauczania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, wraz z upowszechnieniem opracowanych programów i materiałów dydaktycznych w skali całego kraju.

W ramach projektu opracowane zostaną 2 innowacyjne programy nauczania dla przedmiotów uzupełniających obowiązkowych dla IV etapu edukacji: blok PRZYRODA 120 h (biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz blok HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 120 h (historia, WOS). Programy te zostaną opracowane przez doświadczonych nauczycieli-praktyków i skonsultowane z ekspertami.

Innowacyjność programów polegać będzie na ich realizacji w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne (platforma Moodle, kursy DL, materiały online, sprzęt interaktywny), wykorzystaniu metody projektowej, interdyscyplinarnej, łączącej wiedzę z różnych przedmiotów oraz stosowaniu narzędzi umożliwiających indywidualizację nauczania (programy będą dostosowane do potrzeb uczniów i uwzględniać dodatkowe rozwiązania dla uczniów zdolnych).

Wdrożenie programów w liceach biorących udział w projekcie poprzedzi procedura zgodna z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

O przebiegu realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.

13.08.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81    Kontakt