Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe nr 04/PO

W związku z realizowanym przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera projektem „Kształcenie Pełne Wyobraźni - KPW” („Projekt”) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 3.3 Poprawa Jakości Kształcenia; priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowa dofinansowania nr UDA-POKL.03.03.04-00-084/12-00), zapraszamy do złożenia oferty na: opracowanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych (scenariuszy lekcyjnych i scenariuszy wycieczek badawczych wraz z pakietami materiałów dydaktycznych) na potrzeby nauczania bloku tematycznego historia i społeczeństwo w klasie II i III szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z założeniami programu nauczania „Gra o przyszłość” oraz przekazania praw autorskich ww. dzieł.

Szczegóły Zapytania Ofertowego nr 04/PO do pobrania na: http://www.wse.krakow.pl/pl/CENTRUM_ROZWOJU_STRATEGICZNEGO/aktualnosci/art,2900,Zapytanie_ofertowe_z_dnia_21_grudnia_212_r.html

21.12.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81