Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy szkoły podstawowe do skorzystania z Programu CYFROWA SZKOŁA!

W ubiegłym tygodniu Rząd RP zatwierdził długo oczekiwany program "Cyfrowa szkoła". Program przewiduje dofinansowanie szkół w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pragniemy zwrócić uwagę na niezwykle krótki termin składania przez szkoły wniosków o dofinansowanie, który upływa 18 kwietnia 2012 r. Dlatego proponujemy Państwu udział w bezpłatnej konferencji szkoleniowej połączonej z warsztatami, w ramach których będziemy służyć pomocą w wypełnianiu wniosków, które należy złożyć w ww.terminie w organie prowadzącym szkołę.

Proponujemy Państwu dwa terminy konferencji do wyboru:

Szkolenia te odbędą się w siedzibie KANY w Gliwicach, ul. Górna 13, zob. mapę dojazdu: mapka

Dyrektorów zainteresowanych szkół oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły prosimy o wpisanie się na listę uczestników: http://dev.otwartaszkola.moodle.ux.pl

Wysokość dotacji państwa, w zależności od liczby uczniów w danej szkole, wynosi od 90 tys. do 200 tys. zł.

Program "Cyfrowa szkoła" przewiduje:

W ramach programu pilotażowego szkoły podstawowe, za pośrednictwem organów prowadzących będą mogły aplikować do wojewodów o wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (lista pomocy, które będą mogły zostać zakupione w ramach udzielonej dotacji została określona w programie).

W związku z udzieleniem dotacji organy prowadzące będą zobowiązane do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa oraz do:

Szkoły, które zostaną zakwalifikowane przez wojewodę do udziału w programie i w ramach udzielonej organowi prowadzącemu dotacji otrzymają nowoczesne pomoce dydaktyczne, będą zobowiązane do zrealizowania do dnia 31 maja 2013 r. określonych w programie zadań, polegających na wdrożeniu stosowania TIK w procesie nauczania.

Wymagany wkład własny organów prowadzących wyniesie co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Jeżeli wydatki na zakup danego rodzaju pomocy dydaktycznych, o których mowa w pkt. VI. 1. programu, są wydatkami inwestycyjnymi, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579), kwota wkładu własnego powinna wynosić co najmniej 50% kosztów danego rodzaju pomocy dydaktycznych.

Za wkład własny uważa się:

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl

Udział w konferencji oraz warsztatach jest bezpłatny. Osoby zainteresowane naszą pomocą w wypełnieniu wniosku prosimy o przyniesienie ze sobą własnego laptopa/notebooka.

11.04.2012

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81