Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Uczniowie przygotowują się do wejścia na rynek pracy, czyli...nowy projekt edukacyjny KANY Gliwice skierowany do młodzieży!

KANA Gliwice wraz z Zespołem Szkół Łączności w Gliwicach przygotowuje się do realizacji projektu: „Kompleksowy Trening Kompetencji- Program Rozwojowy dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach”, który finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 9.2., Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach 2-letniego projektu wdrożony zostanie program rozwojowy kompleksowo odpowiadający na potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze uczniów, ukierunkowany na rozwój ich kompetencji kluczowych, w tym językowych oraz zawodowych.

Uczniowie korzystać będą z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki jak również kursu języka angielskiego, wezmą udział w treningu kompetencji zawodowych - obejmującym indywidualne konsultacje z doradcą edukacyjno-zawodowym oraz zajęcia pozalekcyjne w formie warsztatów z cyklu „Sukces na rynku pracy”. Uczniowie poznawać będą przebieg procesu rekrutacyjnego, poznają tajniki skutecznej autoprezentacji i wzmacniać będą umiejętności wyszukiwania ofert pracy dopasowanych do posiadanych przez nich umiejętności.

Dodatkowo, uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje zawodowe w ramach specjalistycznych kursów zawodowych kończących się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu (kursy grafiki komputerowej, kursy operatora wózków widłowych oraz kursy SEP).

Istotnym elementem projektu będą również praktyki zawodowe, realizowane wg wcześniej opracowanego programu rozwojowego przygotowanego we współpracy z pracodawcami w zakładach o profilu działalności zbliżonym do profilu kształcenia w Technikum.

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia i przygotowanie ich do efektywnego radzenia sobie w dorosłym życiu.

17.10.2011

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81