Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNO¦CI

Portal Medialny Fundacji 'Siemens Stiftung'
Cyfrowe materiały lekcyjne dla nauczycieli

Portal Medialny Fundacji 'Siemens Stiftung' oferuje nauczycielom szerokie spektrum materiałów lekcyjnych z różnych przedmiotów. Na chwilę obecn± jest on dostępny w języku angielskim i w języku niemieckim. Z ponad 2000 materiałów 840 jest dostępnych w j. angielskim.
Materiały te zawieraj± tre¶ci do przygotowywania i przeprowadzania lekcji na temat najnowszych technologii, kierunków ich rozwoju oraz podstaw nauk ¶cisłych.

Główn± grup± docelow± s± nauczyciele. Pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz instruktorzy zawodu również mog± zarejestrować się na Portalu Medialnym i korzystać z umieszczonych na nim materiałów.

'Siemens Stiftung' stosuje w Portalu Medialnym nowoczesne technologie webowe do wyszukiwania i dystrybucji materiałów edukacyjnych. W portalu dostępne s± zarówno pojedyncze media, takie jak: interaktywne grafiki, animacje, filmy, pliki dĽwiękowe i informacje merytoryczne, jak też pogrupowane tematycznie pakiety medialne.

Nauczyciele, po prostej rejestracji, mog± wyszukiwać materiały według założonego celu i pobierać je. Materiały zawarte w Portalu można dowolnie wykorzystywać na zajęciach lekcyjnych. Portal oferuje dodatkowy serwis w postaci nieodpłatnego narzędzia MediaManager. Dzięki temu oprogramowaniu nauczyciele mog± pobierać media wraz z dodatkowymi informacjami, ł±czyć je z własnymi materiałami, a ponadto mog± tworzyć indywidualne zbiory medialne. Wykorzystywanie materiałów do celów komercyjnych jest zabronione.

Informacje o Portalu Medialnym (j. angielski):
http://www.medienportal.siemens-stiftung.org

Wej¶cie do Do Portalu Medialnego 'Siemens Stiftung' (jęz. angielski):
http://www.medienportal.siemens-stiftung.org/start.php

Informacje o Fundacji 'Siemens Stiftung':
(j. niemiecki) http://www.siemens-stiftung.org/de/siemens-stiftung/ueber-uns.html
(j. angielski) http://www.siemens-stiftung.org/en/siemens-stiftung/about-us.html

01.09.2010

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81